Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เดิมคือ “ศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” เปิดทำการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ มีนายกฤษฏิ์พงศ์ ผดุงพัฒโนดม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคนแรก ที่ทำการตั้งอยู่อาคารเดียวกับศาลจังหวัดกระบี่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ซึ่งต่อมา นางวิชชุดา จันทโร อดีต ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้บริจาคที่ดินในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐.๔ ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลบ้านพักข้าราชการตุลาการ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับให้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ขึ้น และยกเลิกศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่บัดนั้น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบี่ รวม ๘ อำเภอ

1. อำเภอเมืองกระบี่                            2. อำเภอเหนือคลอง  

3. อำเภอคลองท่อม                            4. อำเภอลำทับ         

5. อำเภอเขาพนม                               6. อำเภออ่าวลึก

7. อำเภอปลายพระยา                          8. อำเภอเกาะลันตา