ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

โครงการ สนับสนุนการแกไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมติดตามด้วยรักและห่วงใยเด็ก เยาวชนและครอบครัว”
image

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกันจัด “กิจกรรมติดตามด้วยรักและห่วงใยเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ตามโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจตามคำสั่งศาล ให้กลับตนเป็นคนดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ